Pe Hawm Vajtswv hais lus Hmoob ib hlis ib zaug
Yuav muaj rau hnub: Sunday, 10am.

Monthly Hmong language worship service held the 4th Sunday of every month at 10am.